Environmentálna politika

Omrvinkové navigácie

Environmentálna politika

 

Tepláreň Košice, a. s. dbá na ochranu životného prostredia, zodpovedne monitoruje environmentálne aspekty v celom výrobnom procese a snaží sa kontinuálne znižovať zaťaženie životného prostredia. Riadenie spoločnosti je v súlade so zavedeným a certifikovaným systémom environmentálneho riadenia podľa medzinárodného štandardu ISO 14 001. 
Zariadenia Tepláreň Košice, a. s. prevádzkuje v zmysle Integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia Košice a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

 

Informácie o dopade výrobného procesu na životné prostredie zverejňuje Tepláreň Košice, a. s. na mesačnej i ročnej báze. Aktulizované informácie sú zverejnené v sekcii Povinné zverejňovanie - Výrobné informácie - Informácie o vplyve na životné prostredie.

 • Ochrana ovzdušia
 • Ochrana vôd
 • Odpadové hospodárstvo

 

 

 

 

 

 

 

 ZÁMER SPOLOČNOSTI

Vrcholový manažment spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. vyjadruje svoje strategické rozhodnutie zabezpečiť a naďalej rozvíjať podnikateľské aktivity v znamení neustáleho zlepšovania výrobného a dodávateľského procesu k prospechu a spokojnosti zákazníkov s veľkým dôrazom na životné a pracovné prostredie. 
V rámci integrovaného systému manažérstva sa pre oblasť životného prostredia spoločnosť zaväzuje:

 • chrániť životné prostredie operatívnym riadením produkcie odpadov, emisií do ovzdušia, výpustov do vôd a ďalších znečistení v procese prevádzky,
 • pokračovať v sústavnom zlepšovaní vzťahu akciovej spoločnosti k ochrane životného prostredia,
 • dodržiavať platné environmentálne právne predpisy SR a EÚ, ako aj ostatné interné dokumenty akciovej spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia,
 • vykonávať činnosti, ktoré znižujú, alebo operatívne riadia znečisťovanie, umožňujú úsporné využitie energie a surovín,
 • sledovať a hodnotiť ukazovatele, ktoré vyjadrujú vplyv na životné prostredie vo všetkých jeho zložkách a pravidelne publikovať správy o stave v oblasti     ochrany životného prostredia,
 • uskutočňovať otvorený dialóg s verejnosťou, dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,
 • efektívne zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe vstupných surovín, materiálov, energií a služieb a tiež zavádzaní nových procesov a  technológií,
 • neustále zvyšovať environmentálne povedomie zamestnancov.

 

ZÁVÄZOK MANAŽMENTU

Vrcholový manažment spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. sa týmto zaväzuje, že zaistí dostupnosť všetkých potrebných zdrojov na vypracovanie, zavedenie, trvalý rozvoj a zlepšovanie integrovaného systému manažérstva pre oblasť životného prostredia, a zároveň vytvorí podmienky pre plnenie príslušných legislatívnych požiadaviek a predpisov.

 

Kontakty:

 Kontaktná osoba Funkcia  Telefón  E-mail
 Mgr. Tomáš Hargaš referent ŽP  +421 55 619 2371  hargas_tomas@teko.sk
 Ing. Stanislav Dzuričko referent ŽP  +421 55 619 2372

 dzuricko_stanislav@teko.sk

 

OCENENIE "EKOLOGICKÁ FIRMA"

1. júna 2017 bola Tepláreň Košice, a. s. ohodnotená prestížnym ocenením "Ekologická firma". Tento certifikát je udeľovaný spoločnostiam za zodpovedný prístup k životnému prostrediu, oddelenému zberu a triedeniu odpadu. Titul bude spoločnosti prináležať do júna 2020.