Profil spoločnosti

Omrvinkové navigácie

Profil spoločnosti

Názov spoločnosti: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Sídlo: Teplárenská 3, 042 92 Košice
Dátum vzniku: 21. januára 2002
 

Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. patrí medzi najväčších výrobcov a distributérov tepla vo forme horúcej vody a pary v sústave centralizovaného zásobovania teplom na Slovensku. Hlavným odberateľom tepla je TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO), prostredníctvom ktorého TEKO, a. s. zásobuje 78 000 košických domácností. 

Z celkového ročného odberu tepla 758 092 MWh za rok 2018 tvoria domácnosti 62 % a ostatní odberatelia 38 %.

Tepláreň Košice, a. s. vyrába tiež elektrickú energiu a poskytuje podporné služby a regulačnú elektrinu pre potreby elektrizačnej sústavy SR. Pri výrobe elektriny a tepla využíva technológiu KVET (kombinovaná výroba elektriny a tepla), ktorá má mimoriadne pozitívny vplyv na výrazné zníženie produkcie emisií, účinnosť celého cyklu výroby elektriny a tepla a na jeho konečnú cenu. Hlavným odberateľom elektrickej energie sú Východoslovenská distribučná, a. s. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

 

Povolenie na predmet podnikania výroba a rozvod tepla vydáva právnickým osobám na základe ich žiadosti podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach a podľa zákona o tepelnej energetike ako vecne príslušný správny orgán Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky. Povolenie podlieha aktualizácii po pripojení nových a inovovaných odberných miest na sústavu CZT Košice. Aktuálne je platné Rozhodnutie ÚRSO - 38. zmena na dobu neurčitú. 

Rozsah predmetu podnikania:
výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 500,61 MW; z toho plynné palivo 266,56 MW, čierne uhlie 234,05 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 330,00 MW

Povolenie na predmet podnikania elektroenergetika vydáva právnickým osobám na základe ich žiadosti podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach a podľa zákona o energetike ako vecne príslušný správny orgán Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky. Aktuálne je platné Rozhodnutie ÚRSO - 3. zmena zo dňa 23. apríla 2015 na dobu neurčitú. 

Rozsah podnikania: 
výroba elektriny, dodávka elektriny

Stanovy spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. sú základným dokumentom spoločnosti, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie. Aktuálne znenie Stanov Tepláreň Košice, a. s. boli schválené jediným akcionárom dňa 21. januára 2015.

Obsah Stanov Tepláreň Košice, a. s.:
1. časť – Základné ustanovenia
2. časť – Základné imanie
3. časť – Akcionári
4. časť – Orgány spoločnosti
5. časť – Zvyšovanie a znižovanie základného imania a zmena stanov
6. časť – Hospodárenie spoločnosti
7. časť – Všeobecné ustanovenia

Výrobná kapacita teplárne sa od začatia jej činnosti v novembri roku 1967 súbežne zväčšovala s postupne rastúcim odberom tepla a rozvojom mesta. V súčasnosti sa teplo a elektrická energia vyrábajú v zdrojoch TEKO I. a TEKO II., ktoré pozostávajú z:

 • parného kotla PK1 o výkone 109 MWt a turbogenerátora TG1 s výkonom 50 MWe,
 • parného kotla PK3e o výkone 158 MWt, parného kotla PK4s o výkone 143 MWt, parného kotla PK4n o výkone 91 MWt a turbogenerátora TG2 s výkonom 63 MWe.

Metódou KVET v Košiciach spoločnosť zabezpečuje:

 • horúcu vodu 150 °C/70 °C,
 • elektrickú energiu,
 • technologickú paru 1,0 MPa, 220±10 °C

V roku 2009 Tepláreň Košice, a. s. v rámci Integrovaného systému manažérstva získala tri certifikáty — ISO 9001:2008 pre systém manažérstva kvality, ISO 14001:2004 pre systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001:2007 pre systém manažérstva BOZP.

V júni 2010 Integrovaný systém manažérstva rozšírila o certifikát Systému manažérstva informačnej bezpečnosti v zmysle požiadaviek normy ISO 27001:2005.

Tepláreň Košice, a. s. sa tak stala prvou energetickou spoločnosťou na Slovensku, ktorá získala štyri prestížne certifikáty.

Akcionárom spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. je v zmysle Rozhodnutia MH SR č. 49/2015 spoločnosť MH Manažment, a. s., ktorá sa stala právnym nástupcom Fondu národného majetku SR s účinnosťou od 01. 01. 2016.

Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. vznikla zrušením spoločnosti Slovenské elektrárne (SE), a. s. Bratislava, bez likvidácie a jej rozdelením do novozaložených akciových spoločností. Je jedným z právnych nástupcov, ktorý podľa rozhodnutia svojho zakladateľa prevzal obchodno-záväzkové, poistné, pracovno-právne a ostatné s podnikaním súvisiace vzťahy zanikajúcich SE, a. s. týkajúcich sa odštepného závodu Tepelná energetika, o. z. Košice.

 • Zabezpečiť spoľahlivé, stabilné a bezpečné zásobovanie mesta Košice tepelnou energiou prostredníctvom vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie. 
 • Zvýšiť bezpečnosť, spoľahlivosť, účinnosť a dosah SCZT.
 • Minimalizovať dopady a realizovať opatrenia na zníženie produkcie emisií na 1 GJ vyrobeného tepla a 1 MWh vyrobenej elektrickej energie.
 • Zabezpečiť obnovu výrobných zariadení a dodržiavať legislatívu EU o priemyselných emisiách platných po roku 2016.
 • Minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie vplyvom možného úniku znečisťujúcej látky do okolitého prostredia.
 • Vytvoriť pozitívne povedomie o spoločnosti TEKO a. s., zviditeľniť jej predmet činnosti a služby širokej verejnosti Košíc a blízkeho okolia.
 • Pokračovať v obchodných aktivitách s cieľom udržania existujúcich obchodných partnerov a cieľom získania nových odberateľov do SCZT.

 

Pripravované projekty s výhľadom do roku 2020:

Rok 2019:

 • Rekonštrukcia vonkajších primárnych horúcovodných  rozvodov  sústavy CZT Košice:
 • ..... Rekonštrukcia časti 10.etapy 2xDN300 medzi šachtami š. 10060 a š. 1101 na Toryskej ul.
 • ..... Rekonštrukcia PTR 11. etapy HV rozvodu L III
 • ..... Rekonštrukcia 21. etapy PTR zo šachty š. 21030 na sídlisku Dargovských hrdinov
 • Rekonštrukcia primárnych parných rozvodov  sústavy CZT Košice na horúcovodné v priemyselnej zóne sídliska Nad jazerom - Frucona v Košiciach
 • Horúcovodné rozvody a odovzdávacie stanice tepla pre pripojenie nových odberateľov


Roky 2019-2020:

 • Ekologizácia horúcovodného kotla HK3
 • Náhrada technológie TEKO I za plynové motory v areáli Teplárne Košice
 • Rekonštrukcia vonkajších primárnych parných rozvodov sústavy CZT Košice na horúcovodné pre zásobovanie teplom spoločnosti HYDINA
 • Rekonštrukcia vonkajších primárnych parných rozvodov sústavy CZT Košice na horúcovodné v priemyselnej zóne Vyšné Opátske v Košiciach
 • Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy CZT Košice časť  KFA-(HV rozvod 2xDN250 od šachty š.25250 po OST 25610)
 • Rekonštrukcia vonkajších primárnych horúcovodných rozvodov sústavy CZT Košice časť Rekonštrukcia napájača 9. etapy SCZT Košice
 • Horúcovodné rozvody a odovzdávacie stanice tepla pre pripojenie nových odberateľov